OPERA COCKTAIL

1 1/2 oz Gin
1 1/2 oz Sweet Vermouth
¼ oz Luxardo Maraschino

3 dashes The Cocktail Experiment's Orange Bitters